Smarte vannmålere sparer miljø og ressurser

 

Prosjektleder Therese Nordbø holder nøkkelen i prosjektet, en NB-IoT modul.

Westcontrol har ved hjelp av helt ny teknologi  laget en automatisk avlesningsenhet som skal løse vannbransjens store utfordringer. Med nøyaktige målinger som sendes direkte til vannverkseier kan lekkasjer oppdages hurtig, husstander få fakturaer basert på faktisk forbruk og store utbygninger av infrastrukturen kan utsettes.

 

 

 

Prosjektleder Therese Nordbø holder nøkkelen i prosjektet, en NB-IoT modul.

 

 

I oktober tester Westcontrol og IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) ut de første smarte vannmålerne, og i løpet av pilotprosjektet vil 150 husstander i Hjelmeland få nøyaktige målinger av vannforbruket ved hjelp av Narrowband IoT (NB-IoT). Denne helt nye teknologien er spesialutviklet for tingenes internett og kjennetegnes av svært god dekning over og under bakken, 10-12 års batterilevetid og lavere kostnad enn dagens 2G-, 3G- og 4G-teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den automatiske avlesningsenheten som er utviklet er universell og kan enkelt knyttes opp mot eksisterende vannmålere på markedet uavhengig av fabrikat, inkludert de som allerede er installert. I tillegg til denne vil Westcontrol i løpet av prosjektet utvikle en helt ny vannmåler som baserer seg på ultralydteknologi og selvfølgelig med NB-IoT som kommunikasjonsmetode, sier Ingar Bergeland, leder for utviklingsavdelingen i Westcontrol.

 

 

 

 


Prosjektet er et samarbeid mellom Westcontrol, Telia Norge og IVAR med støtte fra Innovasjon Norge via Miljøteknologiordningen. Telia har oppgradert basestasjoner på Tau og i Hjelmeland med NBIoT- teknologien.


- Smarte vannmålere ved hjelp av NB-IoT er nok et eksempel på hvordan ny teknologi kan hjelpe til å løse reelle utfordringer, sier Dag Wigum, teknisk direktør i Telia Norge. – Vi har nå en håndfull IoTløsninger som benytter seg av NB-IoT, og bare fantasien setter grenser for hva denne type teknologi kan brukes til.


Vannbransjen i endring


De siste årene har det skjedd en endring i vannbransjen i Norge. Flere og flere kommuner har satt krav til vannmålere i hus og næringsbygg for å få nøyaktig avlesning og rapportering av vannforbruk, samt oppdage lekkasjer i
ledningsnettet. I dag gjøres de fleste avlesningene ved manuell innhenting av data, som fører til mye ekstraarbeid. I tillegg må noen betale for vannet som lekker ut av rørledningene som går fra magasinene til brukerne, og her er det
sluttbrukeren som må ta regningen.


- Vi har i lengre tid sett etter en automatisk avlesning av vannmålere hos abonnenter hvor man utnytter eksisterende infrastruktur, forteller Øystein Håvarstein, ass. avdelingsleder Drift VA i IVAR. – Gjennom utvikling av automatisk vannmåleravlesning vil en få fortløpende avlesing hos abonnentene og dermed kontroll på faktisk forbruk. Det gir oss oversikt over lekkasjer på ledningsnettet og hvor vi skal fokusere på lekkasjesøk. Reduksjon i lekkasjer vil
gi ressursbesparelser i form av lavere energiforbruk, mindre vannuttak fra kildene og redusert forbruk av kjemikalier i vannbehandlingen.

 

Han peker på flere fordeler ved smarte vannmålere.
- Investeringer for utvidelse av anlegg vil kunne skyves frem i tid, da kildene og anlegg vil kunne benyttes lengre. Samlet sett vil dette medføre store miljøbesparelser og bedre ressursutnyttelse.


Abonnentene vil få et bedre forhold til eget forbruk ved at de får tilgang til data fra egne målere. Økt bevissthet om eget forbruk vil gi en reduksjon i vannforbruket som vil være positivt med tanke på miljøbesparelser og
ressursutnyttelse på samme måte som reduksjon av lekkasjer.


Det Rogalandsbaserte elektronikkselskapet har store ambisjoner utover eget nærområde når pilotprosjektet er over: - Planen er å tilby automatiske NB-IoT vannmålere i hele landet, samt få dem ut i verden, sier en offensiv Ingar Bergeland i Westcontrol.


Om Narrowband IoT (NB-IoT)


Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken, og er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år. NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet. Teknologien er foreløpig under uttesting og det forventes at den blir kommersielt tilgjengelig i løpet av 2017.

 

Om Westcontrol


Westcontrol er et systemhus som ut fra en ide kan designe, utvikle og produsere nye produkter til de fleste bransjer og anvendelser. Gjennom mange år har selskapet opparbeidet seg god erfaring i utvikling og produksjon av
elektronikkbaserte løsninger. Westcontrol har hovedkontor på Tau med 85 ansatte, og også en fabrikk i Egersund med 50 ansatte.


Om IVAR


IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. Eierskapet fordeles mellom 13 kommuner i Sør-Rogaland.


Om Telia Norge


Telia Norge er den nye generasjonen telekom-selskap. Som del av Nordens største mobilselskap er Telia Norge en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.